Werken bij SED…

In de SED organisatie delen wij onze kennis en zetten onze expertise, kwaliteit en capaciteit in voor de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. Onze kernwaarden staan daarbij voorop: we zijn Omgevingsgericht en Vitaal en we maken Slimme verbindingen. Vanuit deze kernwaarden zorgen we voor een goede dienstverlening aan inwoners en ondernemers en voor een krachtige en deskundige ondersteuning van de drie gemeentebesturen. Samen werken we aan een prettige woon-, werk- en leefomgeving.

Herken jij je in deze kernwaarden? Dan zoeken wij jou! Reageer op een van onze vacatures en sla met ons een dynamisch pad vol ontwikkelingen in!

Kernwaarden

Als medewerker van de SED organisatie zitten onze kernwaarden ook in jouw DNA. Zo werk je bijvoorbeeld graag samen en ben je professioneel. Je toont initiatief in een omgeving die continu in beweging is en je stelt je flexibel op. Tegelijkertijd ontwikkel je jezelf bij ons.

SED organisatie als opdrachtnemer

De SED organisatie is de ambtelijke werkorganisatie van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. De gemeenten geven opdracht aan de SED om wettelijke taken, bestuurlijke opgaven en politieke ambities uit te voeren. De directeuren van de SED-organisatie zijn de gemeentesecretarissen van de drie gemeenten.

Werkprocessen en de manier van dienstverlenend zijn zoveel mogelijk hetzelfde in de drie gemeenten, maar de SED organisatie houdt wel rekening met specifieke wensen over de ‘couleur locale’ en beleidsvrijheid. De SED organisatie is een echte netwerkorganisatie, actief in veel samenwerkingsverbanden in de regio. In de SED organisatie werken bijna 400 medewerkers.

Nieuwe structuur 2020

Bij de start van de ambtelijke fusie in 2015 hebben we gekozen voor een managementvisie die vooral ruimte gaf aan de professional, ontwikkeling van talenten en organisch leren. Een ‘platte organisatie’ met één leidinggevende laag onder de directie. De leidinggevenden zijn in dat model vooral coachend en niet gefocust op de vakinhoud. We hebben echter gezien dat het tijd en investering vraagt om zo’n platte organisatie te laten functioneren.

Sturing én ruimte

Voor de volgende stap naar opgavegericht werken verandert onze SED organisatie dan ook het beleid. Gerichte sturing en leiding gaan zorgen voor een stevig fundament. Met een gelaagde hoofd- en topstructuur die zorgt voor:

  • meer doeltreffende sturing;
  • betere integrale samenwerking;
  • kleinere teams;
  • meer ruimte voor de vakspecialisten om zich bezig te houden met de vakinhoud.

Lees meer over hoe de SED organisatie zowel sturing als ruimte geeft.

Over SED

De SED Organisatie is de ambtelijke werkorganisatie van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. In de SED Organisatie werken bijna 400 medewerkers. In de drie gemeenten samen wonen bijna 60.000 inwoners.

Hoe is de SED Organisatie tot stand gekomen?

De SED Organisatie is in 2015 gestart. De aanleiding van deze ambtelijke samenwerking waren de ingrijpende veranderingen en uitdagingen waarmee de gemeenten destijds, en nog steeds, geconfronteerd werden. Denk hierbij aan de decentralisaties op het sociaal domein en de omgevingswet en het professionele opdrachtgeverschap dat in toenemende mate gevraagd wordt. Daarnaast worden er meer eisen gesteld aan de digitalisering van diensten en heeft Europese regelgeving in toenemende mate invloed op de lokale overheid. De complexe maatschappelijke vraagstukken, bezuinigingen en toenemende wensen en eisen vanuit de samenleving leggen een grote druk op de gemeentelijke organisaties en vragen expertise, kwaliteit en capaciteit die de drie gemeenten afzonderlijk niet kunnen leveren. In de SED Organisatie delen wij onze kennis en zetten dit in voor de drie gemeenten.

Hoe ziet de omgeving van de SED Organisatie er uit?

Het werkgebied ligt aan het IJsselmeer en is veelzijdig, recreatief en cultuurhistorisch. De gemeentes Drechterland, Stede Broec en Enkhuizen zijn naast elkaar gelegen en liggen langs de historische Westfriese Omringdijk.

Enkhuizen is een oude VOC stad, met een toeristisch en historisch centrum met havens. Daarnaast is het een stad met relatief veel inwoners die gebruik maken van de voorzieningen uit het sociaal beleid. Stede Broec kenmerkt zich als woongemeente. Stede Broec bestaat uit een lint van kernen (Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek) en heeft een groot winkelcentrum dat inwoners uit de regio aantrekt. Drechterland heeft diverse (kleine) dorpskernen in een relatief uitgestrekt gebied. In de gemeente zijn een aantal grotere agrarische bedrijven gevestigd. In alle drie de gemeentes staan een aantal woningbouwplannen gepland om te realiseren.

Economisch loopt de regio voorop in de zaadtechnologie. De regio West-Friesland wordt ook wel Seed Valley genoemd vanwege het groot aantal bedrijven in de planten- en zaadtechnologie wat hier gevestigd is. West-Friesland kenmerkt zich verder door de dorpscultuur. De dorpen hebben een hechte gemeenschap en inwoners kennen elkaar. Westfriezen nemen geen blad voor hun mond en zijn doeners. Ze zetten gezamenlijk hun schouders eronder als het er op aan komt.

Wat kenmerkt de SED Organisatie?

Missie: sámen werken aan een prettige woon- werk- en leefomgeving. De SED organisatie staat voor goede dienstverlening aan de inwoners en ondernemers en een krachtige en deskundige ondersteuning aan de besturen van gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland.

Onze kernwaarden zijn hierbij van groot belang. Die vertellen ons hoe we dit als organisatie doen. Wij zijn Omgevingsgericht, Vitaal en maken Slimme verbindingen. We zijn professioneel toegerust en zijn wendbaar en flexibel. Met een organisatieontwikkeltraject sturen we op deze kernwaarden.

De SED Organisatie is een netwerkorganisatie. Dit uit zich door de vele samenwerkingsverbanden waar de SED in de regio aan deelneemt. Het gaat dan om bijvoorbeeld het shared service center waar de ICT afdeling van 6 gemeenten zijn ondergebracht, de archiefdienst, de veiligheidsregio, WerkSaam Westfriesland en de Regionale Uitvoeringsdienst. Verder wordt er op ambtelijk niveau ook veel in regionaal verband samen gewerkt.

Wat kenmerkt de medewerkers bij de SED Organisatie?

De West-Friese cultuur is ook in de organisatie zichtbaar. De medewerkers zijn over het algemeen direct en duidelijk en bovenal harde werkers. Het integraal werken kan zeker verbeterd worden bij de SED Organisatie. Ieder zoekt zijn of haar eigen manier om tot resultaat te komen en aan de organisatie bij te dragen. Hierbij is het soms onduidelijk wat de afspraken in de organisatie zijn, hoe werken we hier samen? Welke afspraken hebben we en hoe lopen de processen? In het medewerkerstevredenheidsonderzoek van 2019 gaven de medewerkers aan dat zij meer richting, kaders en sturing nodig hebben om hun werk goed uit te kunnen voeren. Door het gebrek aan sturing leeft de waan van de dag en dat brengt weer een hoge werkdruk met zich mee. De medewerkers willen graag een inspirerende, motiverende leidinggevende die de organisatie weer nieuw leven in blaast.

Tegelijkertijd verwacht de overheid ook van inwoners dat ze meer en meer zelfredzaam en zelfstandig zijn. Deze omslag heeft invloed op onze manier van werken, want onze rol als ‘overheidsdienaar’ verandert mee. De SED organisatie ziet het feit dat wij uit drie zelfstandige gemeenten zijn ontstaan als kracht. Deze diversiteit gebruiken wij om van elkaar te leren in de uitvoering en levering van onze diensten. Wij delen onze kennis en zetten dit effectief in om zo voor elkaar en voor onze omgeving van betekenis te zijn. Het werkgebied ligt aan het IJsselmeer en is veelzijdig, recreatief en cultuurhistorisch. Een mooie plek om samen te werken met bijna 400 andere collega’s.

Rolverdeling

Hoe verhouden de drie gemeentes en de SED organisatie zich tot elkaar?  Via een rolverdeling is dit inzichtelijk gemaakt.

De SED organisatie is een zelfstandige organisatie op grond van een Gemeenschappelijke Regeling. De drie gemeenten zijn de opdrachtgevers van de SED. De SED organisatie legt in een dienstverleningsovereenkomst per gemeente de afspraken vast over het opdrachtgeverschap. De colleges van de individuele gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van wettelijke taken, bestuurlijke opgaven en politieke ambities. De uitvoering is belegd bij de SED Organisatie. De colleges fungeren als bestuurlijk opdrachtgever.

Rolverdeling SED gemeenten

De SED organisatie staat onder leiding van een driehoofdige directie. De directie fungeert als opdrachtnemer van de drie gemeenten en heeft mandaat leiding te geven aan de SED organisatie. De directieleden zijn tevens gemeentesecretaris van een van de drie gemeenten.

Iedere gemeenteraad heeft haar eigen begroting. De SED organisatie heeft een begroting die gefinancierd wordt door de bijdragen van de afzonderlijke gemeenten, via een afgesproken verdeelsleutel. In de taakuitoefening worden per gemeente verschillende accenten gelegd door specifieke wensen met betrekking tot de ‘couleur locale’ en beleidsvrijheid. Voor het overige is gekozen zoveel als mogelijk te komen tot uniformiteit in de werkprocessen en wijze van dienstverlening.