Over SED

De SED Organisatie is de ambtelijke werkorganisatie van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. In de SED Organisatie werken bijna 400 medewerkers. In de drie gemeenten samen wonen bijna 60.000 inwoners.

Hoe is de SED
Organisatie tot stand gekomen?

De SED Organisatie is in 2015 gestart. De aanleiding van
deze ambtelijke samenwerking waren de ingrijpende veranderingen en uitdagingen
waarmee de gemeenten destijds, en nog steeds, geconfronteerd werden. Denk
hierbij aan de decentralisaties op het sociaal domein en de omgevingswet en het
professionele opdrachtgeverschap dat in toenemende mate gevraagd wordt.
Daarnaast worden er meer eisen gesteld aan de digitalisering van diensten en
heeft Europese regelgeving in toenemende mate invloed op de lokale overheid. De
complexe maatschappelijke vraagstukken, bezuinigingen en toenemende wensen en
eisen vanuit de samenleving leggen een grote druk op de gemeentelijke
organisaties en vragen expertise, kwaliteit en capaciteit die de drie gemeenten
afzonderlijk niet kunnen leveren. In de SED Organisatie delen wij onze kennis
en zetten dit in voor de drie gemeenten.

Hoe ziet de omgeving
van de SED Organisatie er uit?

Het werkgebied ligt aan het IJsselmeer en is veelzijdig,
recreatief en cultuurhistorisch. De gemeentes Drechterland, Stede Broec en
Enkhuizen zijn naast elkaar gelegen en liggen langs de historische Westfriese
Omringdijk.

Enkhuizen is een oude VOC stad, met een toeristisch en
historisch centrum met havens. Daarnaast is het een stad met relatief veel
inwoners die gebruik maken van de voorzieningen uit het sociaal beleid. Stede
Broec kenmerkt zich als woongemeente. Stede Broec bestaat uit een lint van
kernen (Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek) en heeft een groot winkelcentrum
dat inwoners uit de regio aantrekt. Drechterland heeft diverse (kleine) dorpskernen
in een relatief uitgestrekt gebied. In de gemeente zijn een aantal grotere
agrarische bedrijven gevestigd. In alle drie de gemeentes staan een aantal
woningbouwplannen gepland om te realiseren.

Economisch loopt de regio voorop in de zaadtechnologie. De
regio West-Friesland wordt ook wel Seed Valley genoemd vanwege het groot aantal
bedrijven in de planten- en zaadtechnologie wat hier gevestigd is. West-Friesland
kenmerkt zich verder door de dorpscultuur. De dorpen hebben een hechte
gemeenschap en inwoners kennen elkaar. Westfriezen nemen geen blad voor hun
mond en zijn doeners. Ze zetten gezamenlijk hun schouders eronder als het er op
aan komt. 

Wat kenmerkt de SED
Organisatie?

Missie: sámen werken aan een prettige woon- werk- en
leefomgeving. De SED organisatie staat voor goede dienstverlening aan de inwoners
en ondernemers en een krachtige en deskundige ondersteuning aan de besturen van
gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland.

Onze kernwaarden zijn hierbij van groot belang. Die
vertellen ons hoe we dit als organisatie doen. Wij zijn Omgevingsgericht,
Vitaal en maken Slimme verbindingen. We zijn professioneel toegerust en zijn
wendbaar en flexibel. Met een organisatieontwikkeltraject sturen we op deze
kernwaarden.

De SED Organisatie is een netwerkorganisatie. Dit uit zich
door de vele samenwerkingsverbanden waar de SED in de regio aan deelneemt. Het
gaat dan om bijvoorbeeld het shared service center waar de ICT afdeling van 6
gemeenten zijn ondergebracht, de archiefdienst, de veiligheidsregio, WerkSaam
Westfriesland en de Regionale Uitvoeringsdienst. Verder wordt er op ambtelijk
niveau ook veel in regionaal verband samen gewerkt.

Wat kenmerkt de
medewerkers bij de SED Organisatie?

De West-Friese cultuur is ook in de organisatie zichtbaar.
De medewerkers zijn over het algemeen direct en duidelijk en bovenal harde
werkers. Het integraal werken kan zeker verbeterd worden bij de SED
Organisatie. Ieder zoekt zijn of haar eigen manier om tot resultaat te komen en
aan de organisatie bij te dragen. Hierbij is het soms onduidelijk wat de
afspraken in de organisatie zijn, hoe werken we hier samen? Welke afspraken
hebben we en hoe lopen de processen? In het medewerkerstevredenheidsonderzoek
van 2019 gaven de medewerkers aan dat zij meer richting, kaders en sturing
nodig hebben om hun werk goed uit te kunnen voeren. Door het gebrek aan sturing
leeft de waan van de dag en dat brengt weer een hoge werkdruk met zich mee. De
medewerkers willen graag een inspirerende, motiverende leidinggevende die de
organisatie weer nieuw leven in blaast.

Tegelijkertijd verwacht de overheid ook van inwoners dat ze meer en meer zelfredzaam en zelfstandig zijn. Deze omslag heeft invloed op onze manier van werken, want onze rol als ‘overheidsdienaar’ verandert mee. De SED organisatie ziet het feit dat wij uit drie zelfstandige gemeenten zijn ontstaan als kracht. Deze diversiteit gebruiken wij om van elkaar te leren in de uitvoering en levering van onze diensten. Wij delen onze kennis en zetten dit effectief in om zo voor elkaar en voor onze omgeving van betekenis te zijn. Het werkgebied ligt aan het IJsselmeer en is veelzijdig, recreatief en cultuurhistorisch. Een mooie plek om samen te werken met bijna 400 andere collega’s.